Všeobecné obchodní podmínky

TOP CODE a W H P TECHNIK

Společnost W H P TECHNIK s.r.o. nabízí technickou podporu, poradenství, prodej a servis výrobků v oblasti identifikačních systémů s využitím čárových kódů a paměťových čipů, dodávky měřící techniky a automatizačních prvků. Zákazníkům poskytujeme kompletní služby od odborných konzultací až po instalaci zařízení, školení obsluhy a spolehlivou servisní podporu.

Prodávajícím je obchodní společnost W H P TECHNIK s.r.o., se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 60717971 (dále jen „W H P TECHNIK“ nebo „prodávající“).

Zákazníkem jsou fyzické nebo právnické osoby, které uzavřou se společností W H P TECHNIK s.r.o. kupní smlouvu. Zákazníkem může být spotřebitel i podnikatel.

Dodávkou se rozumí dodání věci, která je specifikována v kupní smlouvě a kterou má prodávající zákazníkovi dodat, nebo provedení díla, které je specifikováno ve smlouvě o dílo a které má prodávající pro zákazníka provést.

Zbožím se rozumí vše, co je prodávajícím nabízeno.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost W H P TECHNIK s.r.o., se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 60717971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16231, je provozovatelem portálu a internetového obchodu TOP CODE dostupného na internetové adrese: www.topcode.cz (dále také jen „portál TOP CODE“ nebo „internetový obchod“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se použijí na všechny vztahy vznikající ze smlouvy kupní či o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené na základě objednávky zákazníka mezi W H P TECHNIK jakožto prodávajícím/zhotovitelem a zákazníkem, jejímž předmětem je odevzdání zboží či provedení díla (dále také jen „dodávka“). Prodávající a zákazník si mohou upravit některé smluvní podmínky v rámcové kupní smlouvě. Je-li mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena rámcová smlouva, tvoří tyto obchodní podmínky její součást. Odborné konzultace, instalace zařízení, školení obsluhy a servisní podpora nad rámec záručních oprav jsou poskytovány na základě individuální dohody.

1.3. Portál TOP CODE umožňuje zákazníkům vytvořit závaznou objednávku ke zde nabízenému zboží.

1.4. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti W H P TECHNIK a zákazníků v souvislosti se smluvními vztahy uzavíranými na základě objednávek vytvořených prostřednictvím portálu TOP CODE nebo jiným způsobem.

1.5. Zákazníci jsou povinni se s těmito obchodními podmínkami dostatečně seznámit před uskutečněním objednávky.

1.6. V kupní smlouvě je možné si sjednat ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek (dále jen „OP“). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

2. Vytvoření objednávky a vznik smlouvy

2.1. Zákazník může objednávat zboží nebo služby následujícími způsoby:

  1. elektronickou poštou na adresách s doménou @whp.cz;
  2. prostřednictvím portálu TOP CODE;
  3. v listinné podobě;
  4. telefonicky.

2.2. W H P TECHNIK nabízí zboží prostřednictvím portálu TOP CODE nebo na webových stránkách www.whp.cz. Nabídka zboží je pouze informativní a nezávazná. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, které je v nabídce obsaženo – ust. § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.3. Prostřednictvím portálu TOP CODE mohou zákazníci zaslat prodávajícímu objednávku nabízeného zboží. Objednávka se považuje za nabídku na uzavření smlouvy dle ust. § 1731 OZ.

2.4. Pro odeslání objednávky dle čl. 2.3 těchto OP kupující vyplní všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři, a to identifikaci objednávaného zboží, údaje o kupujícím včetně kontaktních údajů, způsobu platby za zboží, způsobu dodání, zvoleném dopravci. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2.5. Objednávka je vytvořena stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“. Po stisku tlačítka již není možné údaje uvedené v objednávce měnit a kontrolovat.

2.6. W H P TECHNIK vede na webových stránkách www.whp.cz katalog aktuálních nabídek, ve kterém jsou uvedeny informace o jednotlivých nabízených přístrojích a službách a jejich hlavních vlastnostech. Na webových stránkách www.whp.cz není provozován internetový obchod. Informace o cenách produktů a služeb jsou zákazníkům zasílány na základě nezávazné poptávky.

2.7. V případě listinné, telefonické nebo e-mailové objednávky dle čl. 2.6 těchto OP musí objednávka vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje zákazníka (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Zákazník je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit; nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Pokud prodávající zašle kupujícímu přijetí objednávky, smlouva je v případě listinné, telefonické nebo e mailové objednávky uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky zákazníkovi prodávajícím.

2.8. V případě objednávek velkého množství zboží, objednávek o vysoké cenové hodnotě či objednávek podobného charakteru je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. e-mailem nebo telefonicky).

2.9. Zákazník je oprávněn objednávku zrušit pouze se souhlasem prodávajícího.

2.10. Smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), kterou prodávající zašle zákazníku na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající a kupující tedy používají při uzavření smlouvy komunikační prostředky na dálku (e-mailové adresy nebo telefon).

2.11. Pokud se objednávka prostřednictvím portálu TOP CODE (čl. 2.3 těchto OP) týká dodání zboží, je smlouva uzavřena v rozsahu objednávky i v případě, že prodávající na objednávku nijak nereaguje a požadované zboží předá zákazníku nebo prvnímu dopravci.

2.12. Pokud je zákazníkem objednáváno zhotovení díla, W H P TECHNIK má za to, že data pro zhotovení tohoto díla, která mu zákazník poskytne, jsou připravena řádně a odborně, bez nutnosti dalších úprav a zásahů před zhotovením díla. Pokud z důvodu pozdějších změn těchto dat vzniknou dodatečné náklady, budou připsány na účet zákazníka, který je povinen je uhradit.

2.13. V případě, že zboží identifikované v objednávce není dostupné, případně nastane jiná situace, za které prodávající nebude schopen předmět objednávky splnit, prodávající zákazníka kontaktuje prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce. Prodávající může zákazníku zaslat nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. V takovém případě je smlouva uzavřena akceptací této nabídky prodávajícího ze strany zákazníka.

2.14. V případě, že v nabídce v internetovém obchodě nebo v návrhu objednávky bude uvedena zjevně nesprávná cena zboží, prodávající není povinen za tuto cenu zboží zákazníku dodat ani v případě, že zákazníku bylo doručeno přijetí objednávky dle čl. 2.10 těchto OP. Zjevně nesprávnou cenou zboží se rozumí zejména cena, která neodpovídá obvyklé ceně, která je nabízena jinými prodejci, případně ve které zjevně chybí či přebývá cifra. Prodávající v takovém případě kontaktuje zákazníka a může mu zaslat nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. V takovém případě je smlouva uzavřena akceptací této nabídky prodávajícího ze strany zákazníka.

2.15. V případě, že je objednávka vytvořena zákazníkem, který není spotřebitelem, a byl zvolen způsob platby hotově v sídle prodávajícího, dobírkou nebo prostřednictvím faktury se splatností, má prodávající právo před započetím vyřizování zakázky požadovat uhrazení zálohy, která může tvořit až 100 % ceny zboží. Tato záloha je nevratná. V případě, že záloha nebude v celé výši uhrazena do 10 dnů, smlouva se ručí, případné dílčí úhrady záloh jsou nevratné a prodávající si je může ponechat na pokrytí nákladů, které měl s vyřizováním objednávky.

3. Vytvoření uživatelského účtu na portálu TOP CODE

3.1. Zákazníkům je umožněno provést na portálu TOP CODE registraci a vytvořit si tak vlastní uživatelský účet. Uživatelský účet slouží pro zjednodušení objednávání a nákupu zboží.

3.2. Při vytvoření uživatelského účtu si zákazník zvolí své uživatelské jméno a heslo, které slouží k zabezpečení uživatelského účtu. Prodávající je povinen zachovávat ohledně těchto dat zákazníka mlčenlivost.

3.3. V uživatelském účtu zákazníka budou ukládány jeho osobní údaje, které slouží pro zjednodušení objednávání a nákupu zboží, zejména jeho jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, doručovací a kontaktní adresa, adresa sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo.

3.4. Zákazník má povinnost uvést všechny požadované informace správně a pravdivě. Prodávající tak považuje informace, které mu zákazník poskytl při vytvoření uživatelského účtu, případně při vytvoření objednávky, za správné a pravdivé.

3.5. Prodávající nenese odpovědnost za případnou nedostupnost uživatelského účtu s ohledem na nutnou údržbu technického vybavení prodávajícího, případně třetích osob, které zajišťují funkcionalitu uživatelských účtů.

3.6. Uživatelský účet může být zrušen ze strany zákazníka i prodávajícího. Zákazník může prodávajícímu zaslat žádost o zrušení uživatelského účtu na e-mailovou adresu prodávajícího whp@whp.cz. V žádosti zákazník uvede své uživatelské jméno a zaregistrovanou e-mailovou adresu, pokud byla žádost zaslána z jiné e-mailové adresy. Prodávající může přistoupit ke zrušení zákazníkova uživatelského účtu, jestliže se zákazník do svého uživatelského účtu nepřihlásil po dobu delší než 1 rok, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy s prodávajícím (včetně těchto OP). Prodávající vyrozumí zákazníka o zrušení uživatelského účtu 3 pracovní dny před jeho zrušením prostřednictvím jeho zaregistrované e-mailové adresy.

4. Ceny produktů a jejich úhrada

4.1. Cena produktů je závazná a může být měněna pouze písemnou dohodou, není-li dále uvedeno jinak.

4.2. Prodávající umožňuje úhradu ceny ujednané ve smlouvě hotově při převzetí zboží v sídle prodávajícího, v případě objednávky dle čl. 2.3 těchto OP platební kartou (při dokončení objednávky zadáním údajů své kreditní karty; platba se řídí podmínkami platební brány dostupnými na adrese: gopay.com), dobírkou (při dodání zboží) a zálohovou fakturou (platba před odebráním zboží). Prodávající si vyhrazuje možnost ujednat si v individuálních případech ve smlouvě rovněž úhradu ceny ujednané ve smlouvě prostřednictvím faktury se splatností.

4.3. Zaplacením se rozumí den připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Faktury budou mít vždy veškeré náležitosti daňového dokladu vyplývající z příslušných právních předpisů.

4.4. Není-li sjednáno jinak, prodávající požaduje úhradu ceny objednávky na základě jím vystavené faktury s náležitostmi daňového dokladu se sjednanou lhůtou splatnosti 14 dní. Uhrazené zálohy budou v této faktuře zaúčtovány.

4.5. Faktury zasílá prodávající zpravidla v elektronické podobě (ve formátu .pdf nebo obdobném otevřeném formátu) na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce dle čl. 2.3 a 2.6 těchto OP.

4.6. Prodávající má právo na úhradu ceny objednávky i v případě, že zákazník odmítl zboží převzít i přes to, že nevykazovalo závažné vady nebo pokud nebylo možné zboží zákazníku předat z důvodů na straně zákazníka.

4.7. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená zákazníkem v objednávce dle čl. 2.3 a 2.6 těchto OP.

4.8. Pokud zákazník nesouhlasí s fakturou, která mu byla prodávajícím doručena, je oprávněn fakturu do doby splatnosti prodávajícímu vrátit a písemně uvést, v čem je faktura rozporná. V případě oprávněného vrácení faktury je prodávající povinen vystavit zákazníku správnou fakturu se splatností posunutou o dobu, kdy byla původní faktura vrácena. O oprávněnosti vrácení faktury rozhoduje prodávající. Pokud prodávající vrácení faktury neuzná, je zákazník povinen ji zaplatit v původní lhůtě splatnosti. Pokud zákazník nevrátí prodávajícímu fakturu ve lhůtě splatnosti, má se za to, že fakturu uznává.

4.9. Data související s platbou faktur vystavených prodávajícím mohou být předávána společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., která může tato data včetně osobních údajů zákazníka dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Vůči společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. a jejím zpracování osobních údajů naleznete na https://www.dnb.com/cs-cz/privacy.

5. Doručování zboží

5.1. Zákazník při vytvoření objednávky dle čl. 2.3 a 2.6 těchto OP zvolí jednu z nabízených možností doručení objednaného zboží. Zákazník není oprávněn provést změnu způsobu doručení zboží do doby doručení akceptace objednávky dle čl. 2.10 těchto OP, pokud není sjednáno jinak.

5.2. Prodávající umožňuje převzít objednané zboží v sídle společnosti na adrese Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno. Za osobní převzetí nejsou zákazníku účtovány žádné poplatky. Osobní převzetí zboží v sídle společnosti je možné pouze v provozních hodinách společnosti uvedených na webových stránkách www.topcode.cz. Zboží není možno vyzvednout dříve, než bude zákazník ze strany prodávajícího informován prostřednictvím e-mailové zprávy o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru, pokud není dohodnuto jinak.

5.3. Prodávající využívá přepravních služeb dopravních společností Česká pošta a DPD. Za zajištění přepravních služeb bude zákazníku účtována úhrada dle aktuálního ceníku konkrétní přepravní společnosti. Cena přepravy bude zákazníku přičtena k ceně objednávky před vytvořením objednávky dle čl. 2.3 OP. V případě objednávky dle čl. 2.6 OP bude zákazník informován o ceně přepravy společně s dalšími informacemi dle čl. 2.6 OP.

5.4. Je-li zakázka dodávána zákazníku, který není spotřebitelem, prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí školy na zákazníka předáním zakázky prvnímu dopravci. Skutečnost, že prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravované zakázce, nemá vliv na přechod nebezpečí škody. U dodání zakázky prostřednictvím dopravce je dodání zakázky prodávajícímu potvrzeno převzetím zakázky zákazníkem či kterýmkoliv jeho zaměstnancem od dopravce.

5.5. Není-li zakázka dodávána zákazníku, který není spotřebitelem, prostřednictvím dopravce, případně je-li zakázka dodávána jakýmkoli způsobem zákazníku, který je spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zakázce na zákazníka převzetím zakázky. V případě, že zákazník zboží nepřevzal, nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem, kdy měl možnost zboží převzít, ačkoli k převzetí nedošlo. Vlastnické právo k předmětu zakázky přechází na zákazníka až úplným zaplacením ceny zakázky.

5.6. V případě, že dopravu pro zákazníka, který není spotřebitelem, zajišťuje prodávající, je zákazník povinen zajistit převzetí zakázky a toto potvrdit na dodacím listu. Nebude-li v místě určení dopravy přítomen pověřený zástupce zákazníka, má se za to, že zakázky byla řádně předána, pokud dodací list potvrdí kterýkoli zaměstnanec zákazníka podpisem nebo osoba nacházející se v místě dodání, o které se lze důvodně domnívat, že je oprávněna zakázku převzít. V případě, že žádná taková osoba nebude v místě dodání přítomna nebo budou důvodné pochybnosti o oprávnění uvedené osoby k převzetí zakázky, může být zakázka odvezena zpět prodávajícímu na náklady zákazníka.

5.7. Pokud si odběr zakázky zajišťuje zákazník sám, je jím určená přebírající osoba (příp. zákazník sám, pokud je fyzickou osobou) povinna potvrdit převzetí zakázky na dodacím listě a uvést na něm své identifikační údaje (jméno, funkce). Zákazník může být požádán předložit doklady potřebné k ověření jeho oprávnění zakázku převzít.

5.8. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro úhradu nákladů budou zákazníku zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

5.9. Předpokládaný termín doručení zboží, které je skladem, je 3 - 8 pracovních dnů. U zboží, které skladem není je předpokládaný termín dodání 2-3 týdny od potvrzení objednávky.

6. Nároky z vadného plnění

6.1. Zákazníku mohou vzniknout práva z vadného plnění v případě, že plnění nebude mít jakost a užitné vlastnosti smluvené ve smlouvě, případně nebude odpovídat množství či nebude možné plnění využít k obvyklému účelu nebo účelu, který je u něj výslovně uveden.

6.2. Zákazník je povinen zkontrolovat plnění již při jeho převzetí (ať již v sídle prodávajícího nebo při převzetí plnění od přepravní společnosti). Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat také neporušenost obalů zboží. V případě, že zákazník zjistí, že plnění vykazuje zjevné vady, případně došlo k porušení obalů zboží, je zákazník povinen tyto vady vytknout v předávacím protokolu nebo na dodacím listě. Prodávající na tomto místě upozorňuje, že zjevné vady plnění lze uplatnit nejpozději při převzetí plnění. Neuplatněním tohoto nároku řádně a včas práva zákazníka z vadného plnění zanikají.

6.3. Jestliže plnění vykazuje vady, které nebyly zjevné již při převzetí plnění, je zákazník oprávněn uplatnit jejich reklamaci písemně i po převzetí zboží, a to nejpozději do 2 let po odevzdání věci (ust. § 2112 odst. 1 OZ). Reklamace však musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, co zákazník mohl vadu při dostatečné péči zjistit. Později uplatněnou reklamaci již prodávající není povinen přijmout.

6.4. Reklamaci lze uplatnit pouze písemně na adresu provozovny prodávajícího. Reklamace rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu zákazníka a popis vady, resp. jak se projevuje a všech dalších podstatných informací. Zákazník je povinen zajistit doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího. Zákazník je povinen zajistit, aby nedošlo k poškození zboží při jeho přepravě. Ke zboží je zákazník povinen přiložit doklad o zakoupení či fakturu, byla-li vystavena (případně jejich kopie) spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Pokud byl vystaven záruční list, je zákazník povinen jej k reklamaci přiložit.

6.5. Na zboží nebo jednotlivé komponenty, které jsou dodávány od jiných výrobců, poskytuje prodávající záruku ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako výrobce. Délka záruky je uvedena na faktuře. Záruka se nevztahuje na spotřební položky.

6.6. Prodávající a zákazník, který není spotřebitelem, ujednávají, že prodávající není odpovědný za případné odchylky v kalibraci zboží, které obsahuje certifikát, že bylo zkontrolováno a dodáno dle normy 9001. Odchylky v kalibraci jsou způsobeny vnějšími okolnostmi, které na zboží působí při jeho dodání, a které prodávající nemá možnost ovlivnit.

6.7. Dodanou zakázku je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určena. Následky, které vznikly použitím zakázky k jiným účelům nebo jiným než stanoveným způsobem, nese v plném rozsahu zákazník a prodávající za takové následky nenese odpovědnost. Pokud spolu se zbožím obdrží zákazník i návod k použití, je zákazník povinen si tento návod přečíst a řídit se pokyny v něm uvedenými. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou použitím zboží v rozporu s návodem.

6.8. Prodávající oznámí zákazníku, který je spotřebitelem, nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, případně z jakého důvodu reklamaci neuznává. Zákazníku, který není spotřebitelem, prodávající oznámí informace dle věty první tohoto článku do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci zákazníka neuznává.

6.9. V případě, že reklamace zákazníka bude ze strany prodávajícího uznána, má zákazník právo na to, aby byla reklamovaná vada bezplatně bez zbytečného odkladu odstraněna, a to opravou vady, případně výměnou zboží. Právo zvolit způsob odstranění vady má zákazník, musí jej však uplatnit společně s reklamací. Pokud tak neučiní, náleží právo volby prodávajícímu. V případě, že není odstranění vady nebo výměna zboží nebo zhotovení nového díla možné, má zákazník právo na slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit a zrušit ji tak od počátku.

6.10. Reklamace zákazníka, který je spotřebitelem, bude prodávajícím vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší. Reklamace zákazníka, který není spotřebitelem, bude prodávajícím vyřízena v přiměřené lhůtě ode dne uplatnění reklamace (§ 2106 odst. 2 OZ).

6.11. Maximální možná škoda způsobená prodávajícím je v případě zákazníka, který není spotřebitelem, limitována do výše ceny příslušné zakázky bez DPH. Vůči tomuto zákazníku se vylučuje odpovědnost prodávajícího za ušlý zisk a za nároky, které nebyly vůči prodávajícímu uplatněny do 30 dnů od jejich vzniku.

7. Sankce a odstoupení od smlouvy

7.1. Má se za to, že prodávající není v prodlení, jestliže zákazník odmítne zakázku převzít, ačkoli zakázka nevykazuje závažné vady ani nedodělky.

7.2. Pro případ prodlení zákazníka, který není spotřebitelem, se zaplacením zakázky, je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nedoplatku za každý den prodlení.

7.3. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.

7.4. V případě že prodávající poruší smlouvu nebo tyto OP podstatným způsobem, může zákazník od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy lze považovat zejména situaci, kdy prodávající nesplní povinnosti plynoucí ze smlouvy nebo těchto OP, případně je z jeho chování jasné, že tyto povinnosti nesplní.

7.5. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit, pokud zákazník poruší smlouvu nebo tyto OP podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy lze považovat zejména situaci, kdy zákazník nesplní povinnosti plynoucí ze smlouvy nebo těchto OP, případně je z jeho chování jasné, že tyto povinnosti nesplní, dále také pokud je vůči zákazníku zahájeno insolvenční řízení nebo exekuční řízení či pokud je zákazník v prodlení se zaplacením zálohy nebo má vůči prodávajícímu splatný závazek více než 15 dní po splatnosti.

7.6. Pokud prodávající uzavřel kupní smlouvu se spotřebitelem, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží a své odstoupení od smlouvy nemusí odůvodnit (§ 1818, 1829 OZ). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu provozovny prodávajícího či na adresu datové schránky prodávajícího (ID DS: r6rta9h).

7.7. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vrácené zboží musí být úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, pokud je to možné v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží zákazník převzal.

7.8. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zákazník k vrácenému zboží přiloží dodací list a fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

7.9. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající zákazníku doposud uhrazenou část ceny zboží do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a po navrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal, případně dle dohody. Prodávající je oprávněn započíst si proti nároku zákazníka na vrácení ceny zboží případný nárok prodávajícího na úhradu škody, která byla zákazníkem na vráceném zboží způsobena.

7.10. Změna okolností na straně jedné ze smluvních stran není v případě, že zákazníkem není spotřebitel, důvodem k ukončení smlouvy.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).

8.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníka v první řadě za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností, dále také z důvodu svých oprávněných zájmů. Bližší informace o tom, jak provozovatel s osobními údaji nakládá, jsou k dispozici na internetových stránkách www.topcode.cz a www.whp.cz v záložce „Informace o zpracování osobních údajů“.

9. Závěrečná ujednání

9.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky a případné soudní spory budou řešeny příslušným soudem na území České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li těmito OP k platnosti některého jednání požadována písemná forma, je tato forma naplněna také prostřednictvím e-mailové komunikace.

9.3. Prodávající výslovně vylučuje užití obchodních podmínek zákazníka, který není spotřebitelem.

9.4. W H P TECHNIK není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

9.5. Všechna práva k webovým stránkám provozovatele, zejména autorská práva týkající se obsahu včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží W H P TECHNIK. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez písemného souhlasu W H P TECHNIK.

9.6. Prodávající a zákazník jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby své případné spory vyplývající z těchto OP vyřešili smírnou cestou.

9.7. V případě mimosoudního řešení sporu se zákazníkem, který je spotřebitelem, je subjektem příslušným k vyřizování stížnosti zákazníka Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, na kterou je možné se obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách ČOI: https://www.coi.cz.

9.8. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě vzájemného souhlasu a dohodnutého nového obsahu obou smluvních stran. V případě, že by odlišnost od těchto obchodních podmínek vzešla pouze od jedné ze smluvních stran, aniž by ji druhá smluvní strana akceptovala, postupuje se dle těchto OP.

9.9. Provozovatel je oprávněn tyto OP měnit či doplňovat vždy však v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Tímto však nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti původního, resp. předchozího, znění OP.

Tyto OP společnosti W H P TECHNIK jsou platné a účinné ode dne 18. 2. 2022. Prodávající může znění těchto OP kdykoliv jednostranně změnit. Nové znění OP bude účinné okamžikem zveřejnění na stránkách www.topcode.cz a www.whp.cz.